ضميمه شماره 4
مواد و تبصره‌هاي قانوني مرتبط با
اجراي استانداردهاي ملي براي واردات


پيشگفتار

در اجراي مفاد تبصره 2 ذيل ماده 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال يكهزار و سيصد و هفتاد و يك و مصوبات شورايعالي استانداردكالاهاي مندرج در اين مجموعه مشمول مقررات استاندارد اجباري گرديده است، لذا واردات، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين‌تر از استاندارد مورد قبول مؤسسه ممنوع مي‌باشد.

واردكنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانوني را مراعات ننمايند علاوه بر آنكه خود بعنوان مصرف‌كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد بلكه براساس مواد 9، 11، 12، 14 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شرح مندرج در اين مجموعه تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

گمرك ايران در ارتباط با فرآورده‌هايي كه اجراي استاندارد آنها اجباري اعلام گرديده بر طبق قانون و آئين‌نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات از ورود كالاهاي فاقد گواهينامه انطباق از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جلوگيري بعمل مي‌آورد.

تذكر:

1- رديف‌هايي كه با تعرفه‌هاي چهار و شش رقمي مشخص شده‌اند، كليه زيرگروه‌هاي آنها نيز مشمول مقررات استاندارد اجباري مي‌باشند.

2- آنچه مشمول مقررات استاندارد اجباري است "كالا" مي‌باشد، لهذا به هر دليلي كالاي مشمول براساس تعرفه ديگري اظهار شود و يا كالاي غيرمشمول در قالب تعرفه‌هاي مندرج در فهرست اظهار شوند، ملاك اجباري بودن نام كالا در فهرست مي‌باشد كه گمركات و ادارات كل استاندارد مبادي ورودي مراتب را رعايت و هماهنگي خواهند كرد.

3- كالاهايي كه با علامت (COI) مشخص شده‌اند، الزاماً بايستي در مبدأ بازرسي و توسط شركت‌هاي بازرسي براي آنها گواهينامه (Certificate of Inspection) COI صادر و ارائه گردد.

4- كالاهايي كه با علامت (*) مشخص شده‌اند علاوه بر رعايت استاندارد مورد قبول ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي بوده و بايستي داراي برچسب انرژي باشند.

مواد و تبصره‌هاي قانوني مرتبط با اجراي استانداردهاي ملي براي واردات

ماده 6- مؤسسه مي‌تواند با تصويب شورايعالي استاندارد، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين‌هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف‌كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت‌هاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري اعلام نمايد.

تبصره 2 – كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشو مبدأ و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.

اولويت مواد و كالاها را شورايعالي استاندارد تعيين مي‌نمايد.

ماده 9 – هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصدهزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

تبصره 2 – رعايت‌كليه مقررات استانداردهاي اجباري در موردكالاهاي وارداتي الزامي خواهدبود.

ماده 12 – هرگاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

1- در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

2- در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي خواهد شد.

3- در صورتي كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي خواهد شد.

4- در صورتي كه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف‌كننده شرط اقوي بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف‌كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و برطبق حكم محاكم جبران مي‌گردد.

ماده 14- در صورت تخلف توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياس‌ها و وسائل سنجش، با شكايت مشتري و اثبات موضوع، خسارت مشتري حسب مورد تماماً توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.

ماده 11 – هر كس مشخصات فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته‌بندي مخصوص فرآورده‌هاي استاندارد شده براي بسته‌بندي و عرضه و فروش فرآورده‌هاي خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي، بسته، جعبه و لفاف محتوي فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا بجاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود بكار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامي

(بخش تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده)

تبصره – هر كس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.


 

  مكانيك و فلزشناسي

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

1

آتش خاموش كن

84241000

2

انواع آبگرمكن:

 

آبگرمكن گازسوز (مخزن‌دار) *

84191100

آبگرمكن گازسوز (فوري) *

84191100

آبگرمكن نفتي

84191900

3

انواع اجاق‌گاز:

 

اجاق‌گاز فردار

73211110

اجاق‌گاز بدون فر

73211190 و 73211120

اجاق‌گاز فردار و سرخ‌كن رستوراني

73211110

اجاق‌هاي خوراك‌پزي تحت فشار

73211200

4

انواع بخاري گاز‌سوز و نفت‌سوز:

 

بخاري نفت‌سوز فتيله‌اي،‌تنوره‌دار (چراغ خوراك‌پزي)

73218200

بخاري نفت‌سوز (دودكش‌دار)

73218200

بخاري گاز‌سوز (دودكش‌دار)

73218100

بخاري گازسوز (بدون دودكش‌)

73218100

5

انواع تير‌آهن (Iو H):

 

تيرآهن گرم نورديده بال نيم پهن موازي

72163200

تيرآهن گرم نورديده بال باريك شيبدار

72163200

تيرآهن گرم نورديده بال پهن شيبدار

72163300

تيرآهن گرم نورديده بال پهن موازي سبك

72163300

تيرآهن گرم نورديده بال پهن موازي سنگين

72163300

تيرآهن گرم نورديده بال پهن موازي متوسط

72163300

6

چراغ‌هاي روشنايي گازسوز (شهري)

94055020

7

انواع رگولاتور سيلندر گاز مايع:

 

نوع پيچي

84811010

نوع سوزني يا فشاري

84811010

نوع فشار قوي و قابل تنظيم

84811010

8

سيلندر گاز مايع

731100

9

انواع سيلندر گازهاي طبي و صنعتي

731100

10

شير سيلندر گاز و اتصالات ورودي و خروجي

84818030

11

انواع شيرآلات بهداشتي:

 

شيرآلات حمام

84818010

شيرآلات توكاسه

84818010

شيرآلات ديواري

84818010

شيرآلات آفتابه

84818010

شيرآلات پيسوار

84818010

شيرآلات تكي

84818010

12

شيرآلات ساختماني

84818090 و

84818015 و 84813000

13

شير اطمينان مخازن آبگرم (فشار‌شكن)

84814000

14

انواع شير مورد استفاده در وسايل گازسوز و لوله‌كشي گاز خانگي:

 

شير ربع‌گرد در كليه اندازه‌ها

84818020

شير دستي وسايل گازسوز

84818035

شيرهاي كنترل چند كاره وسايل گازسوز

84818040 و 84818045

15

انواع ظروف و مخازن تحت فشار از جمله:

 

انواع ديگ بخار

8402 به استثناء 84029000

ديگ آب‌گرم فولادي

84031000

ديگ آب‌گرم چدني

84031000

ديگ‌ زودپز

تابع نوع جنس

16

انواع كولر خانگي:

 

كولر گازي پنجره‌اي (اتاقي) تاتوان 7KW *

841510

كولر آبي ( ‌‌Evaporative Coolers) *

84796010

17

لوله‌هاي قابل انعطاف براي سوخت‌گاز

40092200

18

انواع لوله‌هاي فولادي گازرساني:

 

لوله‌هاي فولادي گازرساني مورد مصرف در منازل و ساختمان

73043900

لوله‌ فولادي گازرساني مورد مصرف در شبكه شهري (درزجوش و بدون‌درز)

7306390

19

انواع ميلگردهاي ساختماني:

 

ميلگردهاي گرم نورديده مصرفي در بتون (ساده و آجدار از قطر
mm‌6 تا 40mm)

و 72139900و 721391و721310 72149900و 72142000

20

انواع ورق فولادي گرم نورديده:‌

 

ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت ساختماني (سازه‌اي)

7208

ورق فولادي گرم نورديده با كيفيت كششي

7208

ورق فولادي آجدار گرم نورديده (به صورت طومار)

7208

ورق فولادي آجدار گرم نورديده (به صورت غير طومار)

7208

ورق فولادي گرم نورديده با پوشش روي (گالوانيزه)

72104900و72104100و72103000

ورق فولادي گرم نورديده با پوشش قلع

72101200و72101100

21

انواع ورق فولادي سرد نورديده:

 

ورق فولادي سرد نورديده با كيفيت ساختماني (سازه‌اي)

7209

ورق فولادي سرد نورديده با كيفيت كششي

7209

ورق فولادي سرد نورديده با پوشش روي (گالوانيزه)

72104900 و 72104100 و 72103000

ورق فولادي سرد نورديده با پوشش قلع

72101200 و 72101100

ورق فولادي با روكش پليمري

72109000 و 72107000

22

انواع ورق‌هاي فولادي زنگ نزن:

 

ورق فولادي زنگ نزن سرد نورديده

7219

ورق فولادي زنگ نزن گرم نورديده

7219

23

انواع پيچ و مهره:

 

پيچ و ميله‌هاي دو‌سردنده فولادي

731815و 731814و
 731813 و 731812

مهره دنده ريز و دنده متوسط و دنده درشت فولادي

731816 و 731811

24

انواع الكترود جوشكاري با روكش:

 

الكترودهاي روپوش‌دار جوشكاري از جنس فولاد ساده كربني و آلياژي به روش قوس الكتريكي

83111000

25

انواع سنگ‌هاي برش و سايش:

 

سنگ برش از قطر 100 ميليمتر تا قطر 400 ميليمتر

68042300 و
680422 و 68042100

سنگ سايش (سنباده) از قطر 100 ميليمتر تا 300 ميليمتر

68042300 و 680422 و 68042100

26

انواع كاربراتور بخاري و آبگرمكن نفتي

84199010 و 73219000

27

انواع سيم بكسل (طناب فولادي)

73129000و 73121090

28

انواع بيل

82011000

29

انواع كمپرسور يخچال:

 

كمپرسور يخچال و فريزر خانگي با توان برودتي از 1/8 تا1/3  اسب بخار

84143010

30

انواع يخچال و فريزر خانگي*

و 84182200 و 84182100 و 84181000 و 84184000 و 84183000 و 84182900

31

اسباب بازي (ايمني):

 

مقررات ايمني از نظر فيزيكي و مكانيكي

فصول 9501 لغايت 9503

انتقال و انتشار بعضي از عناصر خاص به كار رفته در اسباب‌بازي

فصول 9501 لغايت 9503

اشتعال‌پذيري

فصول 9501 لغايت 9503

32

روروئك كودكان ( مقررات ايمني)

فصول 9501 لغايت 9503

33

اسباب‌ بازي‌هاي شناور در آب و تجهيزات كمك‌شناوري

فصول 9501 لغايت 9503

34

آسانسور (COI)[1]

84281000

35

پاراشوت (COI)

84313190

36

قفل درب آسانسور(COI)

83014000

37

گاورنر(COI)

84313190

38

ضربه‌گير (COI)

84313190

39

مشعل‌هاي گازسوز

84162000

40

مشعل‌هاي گازوئيل سوز

84161000

 


 

 

  برق و الكترونيك

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

41

انواع باطري خشك

8506 به استثناء 85069000

42

انواع سيم و كابل:

 

سيم و كابل‌هاي با عايق پلي وينيل‌كلرايد با ولتاژ اسمي تاوخود 750/450 ولت

85445900

كابل‌هاي الكتريكي مقاوم در برابر آتش

85445900

كابل‌هاي قدرت با عايق يكپارچه و اكسترود شده براي ولتاژهاي اسمي 1 تا 3 كيلووات

85445900 و 85446010

سيم‌ها و كابل‌هاي با عايق لاستيكي، سيم‌ها با عايق سيليكون

85445900

سيم‌ها و كابل‌هاي با عايق لاستيكي، بندها و كابل‌هاي قابل انعطاف

85445900

سيم‌ها وكابل‌هاي با عايق لاستيكي، كابل‌هاي بالابر

85445900

سيم‌ها وكابل‌هاي با عايق لاستيكي، كابل‌هاي جوشكاري و يا قوس الكتريكي

85445900

كابل‌هاي فركانس راديويي (كابل‌هاي هم محور)

85442000

سيم‌هاي لاكي مسي مخصوص سيم‌پيچي

85441100

43

انواع كليد، پريز،‌چند شاخه و سرپيچ برقي:

 

كليدهاي برقي خانگي(تا V 250/A63)

85365020

كليدهاي دستگاه

85365090

پريز و دو شاخه

85366990

سرپيچ با رزوه اديسون

85366100

سرپيچ لامپ فلورسنت

85366100

كليدهاي خودكار كوچك (مينياتور)

853620

44

        

انواع لوازم و وسايل برقي خانگي (از نظر ايمني):

 

جارو برقي

85091000

اتوي برقي

85164000

ماشين لباسشويي*

84501990 و  84501910و  84501200 و 84501100

فرها و اجاق‌هاي خوراك‌پزي برقي

85166000 و 85165000

كباب‌پزها و شيريني ‌پز‌هاي برقي،‌ جوجه سرخ‌كن و ويفرسازهاي برقي و منقل كباب‌پز مخصوص ساندويچ سازها

85166000

توستر برقي (برشته كن‌ها)

85167200

ريش تراش برقي

85101000

ماشين‌هاي مو زن اصلاح برقي

85102090

مايكروفر

85165000

چرخ خياطي برقي خانگي

84521000

هود اجاق خوراك‌پزي

84146000

ظرفشويي براي مصارف خانگي

84221100

بادزن‌ها مثل بادزن‌هاي روميزي، سقفي و هواكش‌ها

84145100

حشره‌كش‌هاي برقي

85167900

ساير كوره‌ها، خوراك‌پزها، اجاق‌ها و دستگاه‌هاي الكترونيك مثل: پلوپز،‌ آرام‌پز ديگ زودپز برقي،‌ تابه‌هاي برقي، ماست‌بندها،‌ تخم‌مرغ‌پز برقي، وسايل سترون كننده، گرم كننده‌هاي شير و ...

85167900 و 85166000

دستگاه‌هاي درست كردن قهوه يا چاي وكتري برقي

85167100

آسياب و مخلوط كن‌هاي مواد خوراكي مثل همزن برقي و مخلوط‌كن‌هاي مايعات و دستگاه‌هاي آبميوه‌گيري و چرخ گوشت و دستگاه‌هاي عصاره‌گيري

85094000

ساير دستگاه‌هاي الكترو مكانيكي توأم شده با موتور برقي مثل كره‌گير برقي، الكهاي برقي و ماشين‌هاي بستني‌ساز،‌ ماشين‌‌هاي برش نان،‌رنده‌ها و ماشين‌هاي خرد كن سبزي‌ها و ميوه‌ها و پنير رنده‌كن، چاقو تيزكن و ماشين‌هاي چندكاره برقي

85098000 و 85094000

مو خشك كن (سشوار)

85163100

دست خشك‌ كن‌ها

85163300

ساير دستگاه‌هاي آرايش مو مثل اتوهاي فرزن، شانه‌هاي فرزن، و دستگاه‌هاي بخور صورت

85167900 و 85163200

رادياتورهاي پر شده از مايع

85162100

آب گرم كن‌هاي برقي فوري

851610

آب گرم كن‌هاي برقي ذخيره‌اي

851610

ساير گرم‌كن‌هاي محيطي مثل گرم كننده‌هاي مخصوص گلخانه،‌بخاري برقي،‌كرسي برقي، ساير گرم‌كن‌ها مثل گرم‌كن‌هاي تابشي و صفحه‌اي و گرم‌كننده‌هاي باسيستم جابجايي هوا

85162900

رطوبت سازخانگي(بخور)

85167900

45

انواع لوله‌هاي محافظ هادي برق (براي تأسيسات الكتريكي):

 

لوله خرطومي (خم شونده و ترميم شونده)

85479000

لوله‌هاي محافظ هادي براي تأسيسات الكتريكي، لوله‌هاي عايقي صاف و سخت

85479000

لوله‌هاي محافظ هادي (لوله‌هاي فلزي)

8307

46

انواع لامپ روشنايي:

 

لامپ‌هاي رشته‌اي مورد مصرف روشنايي عمومي* و لامپ‌هاي رشته‌اي يخچالي و تزئيني

85392290 و 85392220 و 85391000 و 85392920 و 85392990

لامپ‌هاي تنگستن هالوژن*

85392100

لامپ‌هاي فلورسنت دو كلاهك*

85393110

لامپ‌هاي فلورسنت تك كلاهك يك پارچه با بالاست (‌كم مصرف)*

85393120

لامپ‌هاي فلورسنت تك كلاهك بدون بالاست*

85393140

لامپ‌هاي تخليه گازي ( بخار جيوه پر فشار، ‌بخار سديم،‌ متال هاليد)

853932

47

بالاست القايي:

 

براي لامپ‌هاي تخليه گازي جز لامپ‌هاي فلورسنت

85041010

براي لامپ‌هاي فلورسنت

85041010

48

انواع ترانسفورماتور قدرت:

 

ترانسفورماتورهاي بالاتر از يك كيلو ولت آمپر از نوع هواي خشك

85043400‌ و ‌85043320‌ و ‌85043220

49

انواع الكتروموتور:

 

الكترو موتورهاي با قدرت تا 75 كيلو وات

و 850131 و 85012000 و 850110 و 850152 و 850151 و 850140 و85013200

 50

انواع خازن اصلاح ضريب قدرت

85323000 و 85321000

51

انواع كليدهاي صنعتي:

 

كليد اتوماتيك

85362010

كليد گردان

85365010

قطع كننده مدار زير 1000 ولت (COI)

853620

كنتاكتورها زير 1000 ولت (COI)

85362090

52

قطع كننده‌هاي مدار براي حفاظت در برابر اضافه جريان تأسيسات برقي خانگي و مانند آن (COI)

85362030

 

 

 


 

 

  اوزان و مقياس‌ها و وسايل سنجش

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

53

انواع وسايل سنجش و اوزان و مقياس‌ها شامل:

 

انواع باسكول متحرك (مكانيكي، الكترونيكي، الكترومكانيكي) به صورت مونتاژ شده و يا به صورت قطعات منفصله (CKD)

8423
( به استثناء 84232000 و 84231000)

انواع ترازوهاي حساس و غير حساس (مكانيكي، الكترونيكي،  الكترمكانيكي) به صورت مونتاژ شده و يا به صورت قطعات منفصله (CKD)

901600 و 84238290 و 84238100

انواع باسكول ثابت همكف (كاميون‌كش و يا واگن‌كش) اعم از مكانيكي،‌الكترونيكي و يا الكترومكانيكي به صورت كامل و يا قطعات منفصله (CKD)

84233000

انواع وزنه از جنس استيل،‌ برنج يا چدن مورد استفاده روي ترازو و يا باسكول با كلاس‌هاي دقت مختلف

842390

انواع مترهاي نواري فلزي(نوع پيچشي)

90178000

متر تجارتي (غير قابل انعطاف)

90178000

پيمانه‌هاي تجارتي مورد استفاده براي مواد نفتي

تابع نوع جنس مواد متشكله مي‌باشد.

 


 

 

  انگ و عيار فلزات گران‌بها

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

54

فلزات گران‌بها و مصنوعات آن ( از جهت انگ‌گذاري و تعيين عيار):

 

نقره

71141100 و 71131100

طلا

7114

 


 

 

  مهندسي پزشكي

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

55

خودروهاي امدادي و تجهيزات آن‌ها (آمبولانس)

و 87032300 و 87032200 و 87032100 و 87033200 و 87033100 و 87032400 و 87039000 و 87033300

56

انواع عصاي معلولين

90211010 و 66020000

57

انواع يونيت، صندلي و چراغ دندانپزشكي

94054090 و 94021000 و 90184100

58

سوزن‌هاي زير جلدي سترون شده يك‌بار مصرف پزشكي

90183210

59

لوله‌هاي فولاد زنگ نزن براي ساخت لوازم پزشكي

90183220 و 73044900

60

سرنگ انسولين استريل يك‌بار مصرف

90183110

61

سرنگ يك بار مصرف

90183120

62

دستكش جراحي

40151100

63

تجهيزات پزشكي (ايمني الكتريكي):

 

انكوباتور نوزاد

90189040

ساكشن‌هاي پزشكي

901819

كوره دندان‌سازي

85141010

ونتيلاتور بيهوشي (دستگاه تنفس مصنوعي)

90192000

تخت‌هاي عمومي اتاق عمل

94029090 و 94029010

فورهاي سترون كننده برقي

84192090

دستگا‌ه‌هاي گريز از مركز آزمايشگاهي (سانتريفوژ)

84211900

آمالگاماتور

90184990

64

انواع استريلايزر پزشكي (اتوكلاو):

 

استريلايزرهاي پيش خلأ

84192090

استريلايزرهاي گراويتي

84192090

استريلايزرهاي قابل حمل

84192010

اتوكلاوهاي آزمايشگاهي

84192090

سترون كننده‌هاي بخار براي سيالات آبي در ظروف صلب آب‌بندي شده

84192090

سترون كننده‌هايي كه در آن‌ها از بخار با دماي پايين همراه با فرمالدئيد استفاده مي‌شود.

84192090

65

دندان‌هاي مصنوعي رزيني (آكريليكي)

90212100

66

گاز اكسيژن طبي

28044000

67

انواع سيلندر گازهاي طبي (از نظر رنگ، اتصالات و غيره ...)

731100

68

گاز زخم بندي

30059090

69

باند زخم‌بندي

30059010

70

انواع ست‌هاي تزريق يك‌بار مصرف (ست سرم)

90183930

71

ميكروست (انواع ست تزريق ـ يك‌بار مصرف پزشكي از نوع بورت‌دار)

90183935

72

كيسه‌ ادرار

39269020

73

نخ بخيه و مواد آن

300610

 


 

 

  خودرو و نيرو محركه

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

74

انواع كمك فنر خودرو:

 

 

كمك فنر هيدروليكي خودرو (سواري،‌ سواري كار، وانت)

87088010

 

كمك فنر گازي خودرو (سواري،‌سواري كار،‌وانت)

87088010

75

لنت ترمز سوار شده و سوار نشده

87083110 و 68131000

76

انواع قطعات خودرو شامل:‌

 

لنت صفحه كلاج براي وسايط نقيله موتوري

68131000

طوقه و رينگ خودروهاي سواري تا 16 اينچ

87087011

فنرهاي تخت مورد مصرف در وسايط نقليه

73202090

تيغه و بازوي برف پاك‌كن

85129010

بوستر ترمز غير مستقيم

87083190

مفصل‌هاي كروي (سيبك)

87089929

رادياتور خودروها (سواري، سواري كار، وانت)

87089110

پمپ‌هاي مكانيكي سوخت جهت خودروهاي بنزيني

84133090

پمپ روغن خودرو

84133090

اجزاء سيستم گازسوز كردن موتور با سوخت مايع (L.P.G)

84099950 و 84099920و 84099110

كمربند ايمني براي سرنشينان وسايط نقليه موتوري

87082100

سوئيچ لامپ ترمز هيدروليكي جهت خودرو

85365090

سوئيچ لامپ ترمز مكانيكي جهت خودرو

85365090

77

انواع فيلتر خودرو:

 

فيلتر هوا

84213100

فيلتر روغن يك بار مصرف موتورهاي درونسوز

84212300

78

انواع قطعات برقي خودرو:

 

دينام خودروهاي جاده‌اي (سواري، سواري كار، وانت)

85114020 و 85114010

استارتر موتورهاي درونسوز (سواري، سواري كار، وانت)

85114020 و 85114010

شمع خودرو

85111000

واير شمع خودرو

85443010

پلاتين خودروهاي جاده‌اي

85113090

هشدار دهنده صوتي (بوق)

851230

79

لامپ‌‌هاي خودرو (مقررات عملكردي)

85392940

80

انواع باتري سربي راه‌انداز خودرو ـ موتور سيكلت

85071010

81

كلاه ايمني رانندگان موتور سيكلت

65061000

82

 

خودرو (ايمني و عملكردي) [2] UBU

8706  و 8705 و 8704 و8703 و8702

FCKD

و 98870341 و 98870311 و 98870210 و 98870441 و 98870411

83

دوچرخه

87120000

84

قطعات و مجموعه‌هاي گازسوز خودرو (CNG)

84099950 و 84099920 و 84099110

85

مقررات تأييد نوع موتور سيكلت و موتور گازي 10 استاندارد ملي كه موجود است

8711

 


 

 

  ساختماني و معدني

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

86

 

انواع سيمان:

 

سيمان پرتلند

25232900

سيمان بنايي

25239090

سيمان پرتلند آهكي

25239090

سيمان تراس

25239090

سيمان سرباره‌اي

25239010

سيمان سفيد

25232100

سيمان پرتلند پوزولاني

25239020

87

شيشه‌هاي ايمني وسايط نقليه

70072120 و 70071110

88

شيشه‌هاي ايمني ساختمان

70072900

89

شيشه دو جداره

70080020

90

شيشه جام

7005 و 7004 و 7003

91

انواع كاشي:

 

كاشي كف و ديوار

6908 و 6907

كاشي ضد اسيد

690890

كاشي موزائيك گروهي

690890

92

انواع لوله سيمان و آزبست:

 

لوله سيمان و آزبست تحت فشار

68113000

93

انواع ورق سيمان و آزبست:

 

ورق سيمان و آزبست صاف

681120

ورق سيمان و آزبست موج‌دار

68111000

94

عايق‌هاي رطوبتي:

 

عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع A

68071010

عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع S

68071010

عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته بام نوع O

68071010

عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته قيري براي پي

68071090

عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته با قير اصلاح شده

68079000

95

سنگدانه‌هاي مورد مصرف در بتن 

251710

96

آجر رسي ماشيني

6904

97

تيرچه و بلوك سقفي

68101910

98

پشم‌هاي معدني (پشم شيشه و پشم سنگ)

70193910 و 68061000

99

مواد افزودني بتن (آماده)

38244000

100

بلوك سيماني

68101930

101

پلي استايرن قابل انبساط براي مصارف عايق حرارتي

39031110

102

آجرهاي سبك باربر و غير باربر با سوراخ‌هاي قائم

6904

103

آجرهاي رسي سبك غير باربر با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌هاي آجرهاي رسي سبك غير باربربا سوراخ‌هاي افقي

6904

       


 

 

  شيميايي

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

104

انواع پودرهاي مورد مصرف در كپسول آتش‌نشاني:

38130000

105

لوله‌ها و اتصالات پلاستيكي از جنس پي. وي. سي سخت براي خط لوله داخل ساختمان

39172300

106

لوله‌ها و اتصالات پلاستيكي از جنس پي. وي. سي سخت با بوشن فرورونده براي فاضلاب

39172300

107

لوله‌ها و اتصالات پلاستيكي از جنس پي. وي. سي سخت براي انتقال آب آشاميدني

39172300

108

لوله و اتصالات پلي پروپيلن مورد استفاده در آب‌رساني

39172200

109

انواع لوله‌هاي پلي اتيلن براي آب‌رساني

39173900 و 39172100

110

انواع پودر لباسشويي

34022030 و 34022020 و 34022010

111

انواع شامپو سر

33051000

112

مايعات ظرفشويي

34022050

113

انواع صابون

340111

114

خمير دندان

33061000

115

پودر ملامين (مواد قالب‌گيري ملامين فرم آلدئيد)

390920

116

ظروف ملامين (غذا خوري)

39241010

117

انواع روغن موتور:

 

روغن موتور كارتر موتورهاي درونسوز بنزيني و ديزلي چند درجه‌اي در سطح كيفيت Mil –L45199B

27101910

روغن موتور براي موتورهاي درون‌سوز بنزيني و ديزلي در سطح كيفيت Mil –L2104D

27101910

روغن موتور بنزيني و ديزلي سبك در سطح كيفيت DEF.STAN.9143

27101910

روغن موتور بنزيني و ديزلي سبك در سطح كيفيت MIL –L46152A

27101910

روغن موتور بنزيني و ديزلي سبك غير سوپر شارژ در سطح كيفيت
Mil – L2104D

27101910

روغن موتورهاي درونسوز بنزيني و ديزلي در سطح كيفيت
Mil – L46152B

27101910

روغن موتور ديزلي مخصوص موتورهاي سوپر شارژ در سطح كيفيت
Mil – L2104C

27101910

روغن موتورهاي درونسوز بنزيني و ديزلي چهار‌زمانه در سطح كيفيت
Mil – L46152B

27101910

118

انواع گريس:

 

گريس با پايه سديم

27101930

گريس گرافيت با پايه كلسيم

27101930

گريس با خاصيت تحمل فشار بالا دي سولفيد موليبدن

27101930

گريس با پايه كلسيم

27101930

گريس با پايه ليتييم

27101930

گريس روان كننده داراي نقطه بالاتر از 255 درجه سلسيوس

27101930

119

ضد يخ :‌

 

مايع خنك كننده بر پايه اتيلن گليكول با سيليكات كم مخصوص موتورهاي سنگين

38200000

ضد يخ بر پايه مونواتيلن گليكول مخصوص خودرو

38200000

120

انواع مايع ترمز :

 

مايعات ترمز بر پايه غير نفتي

38190010

121

انواع رنگ‌هاي ساختماني:

 

جلا براي مصرف داخلي ساختمان

32089090

رنگ‌هاي امولسيون بر پايه رزين پلي وينيل استات

32091040

رنگ  پوشش زيرين

32089090

رنگ روغني براق بر پايه رزين آلكيد

32089090

رنگ روغني مات بر پايه رزين آلكيد

32089090

سيلر سمباده خور

32089090

ضد زنگ باپايه اكسيد آهن

32089090

122

انواع لاستيك خودرو سبك و سنگين:

 

لاستيك رويي اتومبيل سواري

40111000

لاستيك تويي اتومبيل (سواري،‌ اتوبوس، باركش و يدك‌كش نوع بادي)

40131000

لاستيك رويي (اتوبوس، باركش و يدك‌كش)

40112000

لاستيك روكش شده اتومبيل

40121100

123

انواع تسمه‌هاي لاستيكي :

 

تسمه‌هاي لاستيكي  خودرو با انتهاي بسته (نوع V13و V10)

40103990


 

 

  غذايي وكشاورزي

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

124

انواع آدامس

17041000

125

انواع آبميوه،‌نكتار و كنسانتره

2009

126

اتانول (الكل اتيليك)

2207

127

بيسكويت

19059090 و 19053100

128

ويفر

190532

129

انواع فرآورده‌هاي پف كرده بلغور و آرد ذرت (اصطلاحاً پفك)

1904

130

تكه‌هاي سيب‌زميني سرخ شده در روغن (چيپس)

20041000

131

خيار شور

20059000

132

انواع روغن‌هاي نباتي خوراكي :

 

روغن آفتابگردان خوراكي

15121900

روغن مايع بادام زميني خوراكي

15089000

روغن پالم اولئين، خنثي و رنگ بر شده خوراكي

1511

روغن سوپر پالم اولئين تصفيه شده خوراكي

1511

روغن پالم، خنثي شده و تصفيه شده خوراكي

1511

روغن تخم پنبه مايع خوراكي

15122900

روغن ذرت مايع خوراكي

15152900

روغن زيتون مايع خوراكي (تصفيه و بكر)

1509

روغن سوياي مايع خوراكي

15079000

روغن كنجد مايع خوراكي

15155000

روغن گلرنگ مايع خوراكي

15121900

روغن مايع خشخاش خوراكي

15159000

روغن‌هاي گياهي خوراكي سرخ كردني جهت مصرف در صنايع غذايي

15162090

روغن‌هاي نباتي خوراكي هيدروژنه (جامد)

15162090

روغن حيواني خوراكي ( روغن كره)

15161000

چربي شيريني آردي ( روغن قنادي)

15162090

روغن كلزاي خوراكي

15149900

133

زيتون خوراكي

20057000

134

انواع سوسيس و كالباس

16010000

 

سس گوجه فرنگي (كچاب)

21032000

 

رب گوجه فرنگي

20029010

 

انواع فرآورده‌هاي لبني:

 

135

شير پاستوريزه

0401

136

شير فرا دما UHT (استريليزه)

04021090

137

شير خشك صنعتي

04021090

 

بستني‌هاي شيري

21050000

پنير رسيده در آب نمك، پنير پروسس، پنير خامه‌اي، پنير موزارلا (پيتزا) و پنير تازه

0406

خامه پاستوريزه

04039090

كره پاستوريزه

040510

دوغ

04039090

شير طعم‌دار

22029000

كشك مايع صنعتي

04069000

ماست طعم‌دار

04031090

ماست

04031090

138

قند و شكر

1701

139

انواع كمپوت

2008

140

انواع كنسرو

و 20021000 و 2005 و 16052000 و 1604 و 1602 و 21042000 و 21039000

141

چاي خشك

0902

به استثناء (09022000 و 09021000)

142

غلات (گندم، برنج، ذرت) از لحاظ حد مجاز مايكوتوكسين[3]

1006 و 1005 و 1001

143

كوشاب (ماءالشعير)

22029000

144

انواع ماكاروني

19021900 و 19021100

145

نوشابه‌هاي گازدار

2202

146

انواع نمك طعام

25010010

147

كنجاله سويا

23040000

148

خوراك دام (از لحاظ حد مجاز مايكوتوكسين) [4]

 110900 و 1008 و 1007 و 1004 و 1003 و 1002 و 2306 و 2305 و 2304 و 2303 و 2302 و 2301 و 230990 و 2308

149

دي كلسيم فسفات مورد مصرف در خوراك دام

28352600

150

پودر ماهي

23012000

151

آب‌هاي معدني قابل شرب

2201

152

كيك

19059090

153

كلوچه

19059090

154

فرآورده‌هاي يخي خوراكي

21050000

155

انواع سس‌هاي سالاد

21039000

156

انواع آرد گندم

1101

157

آب آشاميدني بسته‌بندي شده

2201


 

 

  نساجي و چرم

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

158

انواع الياف بر پايه دامي[5] :‌

 

ويژگي‌هاي الياف آنقوره

فصل 51

ويژگي‌هاي الياف مرغز

فصل 51

ويژگي‌هاي الياف موهر

فصل 51

ويژگي‌هاي الياف پشم مورد مصرف در خامه قالي دستباف

فصل 51

ويژگي‌هاي موي بز معمولي

فصل 51

ويژگي‌هاي فتيله پشم شانه شده

فصل 51

ويژگي‌هاي الياف كشمير

فصل 51

ويژگي‌هاي الياف كرك شتر

فصل 51

ويژگي‌هاي تاپس مخلوط پشم پلي استر

فصل 51

159

انواع نخ بر پايه دامي1:

 

نخ پشمي و مخلوط پشم با ساير الياف مورد مصرف كشبافي

فصل 51

نخ خامه فرش دستباف

فصل 51

نخ مخلوط اكريليك،‌ پشم

فصل 51

نخ پشمي مورد مصرف در فرش ماشيني

فصل 51

نخ ابريشم

5004 لغايت 5006

160

پنبه هيدروفيل

52030090

161

پوشك و نوار بهداشتي

56011000 و 481840

162

انواع پتو :

 

پتو ( از نظر بر چسب‌گذاري)

6301 ( به استثناء‌63011000)

163

انواع فرش ماشيني:

 

فرش ماشيني ( از نظربر چسب‌گذاري)

فصل 57

164

انواع كفش: 

 

پوتين افراد نيروهاي مسلح

64039100

پوتين ايمني

64034000 و 64023000 و 64011000

چكمه‌ ايمني لاستيكي براي مصارف مختلف

64023000 و 64011000

چكمه‌هاي آتش‌نشاني

64029900 و 64039900

چكمه‌هاي طبي براي پسران، ‌نوجوانان و مردان

64059000 و 64039900 و 64039100

165

انواع پارچه[6]:

 

پارچه‌هاي آستري مخلوط با ريون

پارچه‌هاي مندرج در فصول 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 58 و 59 و 60 و 5602 و 5603

پارچه‌هاي آستري پنبه‌اي رنگ شده

//

پارچه‌هاي فاستوني تمام پشم مخمل كبريتي پنبه‌اي

//

پارچه‌هاي ترمه دستباف

//

پارچه‌هاي متقال پنبه‌اي

//

مخمل ريون

//

پارچه‌هاي ابريشم طبيعي كلافه‌اي ( چاپ، باتيك)

//

پارچه‌هاي برزنت  

//

پارچه‌هاي پرده‌اي

//

پارچه‌هاي پنبه‌‌اي سبك (چيت،‌چلوار، دبيت، پاتيس)

//

پارچه‌هاي مورد مصرف در بيمارستان‌ها

//

روتختي

//

پارچه‌هاي لائي بدون بافت

//

پارچه‌هاي لايي بافته شده

//

پارچه‌هاي پنبه‌اي سبك (پوپلين)

//

پارچه‌هاي كدري

//

پارچه‌هاي كركي

//

پارچه‌هاي روپوشي يكنواخت مدارس (يونيفرم)

//

پارچه‌هاي مورد استفاده براي باراني

//

پارچه‌هاي تنظيف و ململ

//

پارچه‌هاي پنبه‌اي سبك

//

پارچه‌هاي پنبه‌اي سبك، ملحفه‌اي

//

كهنه (تنظيف بهداشتي بچه) از جنس پارچه

پارچه‌هاي مندرج در فصول 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 58 و 59 و 60 و 5602 و 5603

پارچه پالتويي افراد ارتش

//

پارچه‌هاي پشمي (اشترايشگاران) افراد ارتش

//

پارچه‌هاي پنبه‌اي، ويژگي‌هاي پارچه‌ لباس كار

//

پارچه‌هاي مورد استفاده در هتل‌ها و رستوران‌ها

//

پارچه‌ پنبه‌اي، پيكه

//

پارچه پنبه‌اي، كتان

//

پارچه‌هاي گارباردين

//

پارچه‌هاي كرپ

//

پارچه‌هاي فلانل

//

پارچه‌هاي هنديكو

//

پارچه‌هاي كانگا

//

پارچه‌هاي توئيد

//

پارچه‌هاي پشه‌بند

//

پارچه‌هاي جين

//

پارچه‌هاي آمپر مابل

//

پارچه‌هاي آستري از الياف يكسره بر پايه سلولزي با بافت ساتين

//

آستري پاي پوش

//

ويژگي‌هاي پارچه پيراهني (پنبه، پلي استر)

//

پارچه لباس كار پنبه‌اي نيروهاي مسلح

//

پارچه روبان حاشيه پتو (تار و پودي)

//

پارچه مخمل تار و پودي لباس

//

پارچه‌‌ ويسكوز پلي استر

//

پارچه مخلوط پنبه پلي استر

//

پارچه لباس كار از جنس پشم مخلوط با ساير الياف

//

پارچه‌هاي كشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي‌آميد معمولي (غير استرچ و استرچ)

//

پارچه‌هاي كشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي استر معمولي ( غير تكسچرايز و تكسچرايز)

//

پارچه‌ كشباف (بافت حلقوي از نخ آكريليك غير يكسره غير پفكي)

//

پارچه كشباف پودي پنبه‌اي

//

پارچه كشباف پودي پنبه‌ پلي‌استر

//

پارچه حلقوي بافت لوله‌اي مورد مصرف در ارتوپدي

//

پارچه گردباف مورد مصرف در گرمكن ورزشي

//

166

انواع پوشاك:

 

جوراب‌هاي ظريف زنانه از الياف پلي آميد استرچ

63072000 و 65 و 62 و 61 فصول

البسه كشباف پودي از الياف غير يكسره اكريليك پفكي

//

البسه كشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي آميد غير استرچ و استرچ

 

البسه كشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي استر غير تكسچرايز و تكسچرايز

//

جوراب‌هاي كوتاه نايلوني (مردانه، زنانه و بچگانه)

//

البسه كشباف پودي از نخ پشمي

//

البسه كشباف پودي از نخ پنبه‌اي

//

لباس‌هاي زير زنانه

//

زير پيراهن‌هاي كشباف پودي پنبه‌اي

//

شورت‌هاي كشباف پودي پنبه‌اي (زير شلواري كوتاه)

//

لباس‌هاي تريكو بچگانه

//

لباس نوزاد

//

پيراهن‌هاي مردانه كشباف پودي پشمي

//

پيراهن‌هاي ورزشي مردانه كشباف

//

جوراب‌هاي مخلوط پنبه، نايلون ( مردانه و بچگانه)

//

جوراب‌هاي آكريليك نايلون

//

جوراب‌هاي ضخيم زنانه از جنس پلي آميد

//

البسه ورزشي (گرمكن ورزشي)

//

جوراب‌هاي نيم ضخيم زنانه از جنس پلي آميد

//

167

انواع چرم طبيعي و پوست:

 

چرم نيم ساخته بزي

41062100

پوست بره قره گل ايران

411200 و 43013000

چرم رويه كفش

41071100 و 41131000

چرم سراجي و آستري

4113 و 4112 و 4107

چرم دستكش و لباس

4113 و 4112 و 4107

چرم سنگين رويه چاپي

41071100

چرم ورني براق بزي

41131000

چرم شاموا

41139000 و 41131000 و 41120000

چرم هيدروليكي

41139000

سالامبور گوسفندي و بزي

41031000 و 41022100

چرم آستري پاي پوش

41139000 و 41131000 و 4112 و 4107

چرم توپ واليبال

41071100

چرم زيرين گياهي مقاوم به آب

410719

چرم ورني

41142000

وت بلو

4106 و 4105 و 4104

168

انواع توپ:

 

ـ توپ‌هاي ورزشي باد شونده

95066210

 


 

 

  بسته‌بندي و سلولزي 

رديف

نام كالا

شماره تعرفه گمركي

169

پاكت بستني

48171000

170

انواع مقواي جعبه‌هاي مقوايي مورد استفاده براي شيريني و مواد غذايي

48192010 و 48191000

171

دستمال و حوله كاغذي و كاغذ توالت

481840 و 48183000 و 48182000 و 48181000

172

ظروف فلزي غير قابل نفوذ جهت بسته‌بندي مواد خوراكي (ساير)

76129090 و 731021

173

لاك‌هاي مصرفي جهت بسته‌بندي ظروف مواد غذايي

32082030 و 32082020 و 32081030 و 32081020 و 32089020 و 32089010

174

انواع مداد:

 

مغز مداد

96092000

مداد

96091000

175

انواع تيوپ آلومينيومي:

 

تيوپ آلومينيومي

76121090 و 76121010

176

كبريت

36050000

177

لفاف‌هاي چند لايه مخصوص بسته‌بندي با لايه‌هاي پليمري و آلومينيومي :

 

بسته‌هاي چند لايه  مقوايي پليمري با لايه‌ آلومينيوم براي مواد خوراكي

بستگي به عوامل خاصي دارد كه با توجه به كاركتر اصلي(عنصر اصلي سازنده، ‌ضخامت، چاپ و ساير شرايط) ‌و با تشخيص مسئولين گمرك تعيين تعرفه گردد.

كيسه‌هاي پلاستيكي با لايه آلومينيوم جهت بسته‌بندي  آب ميوه

//

كيسه‌هاي قابل انعطاف چند لايه از پلي و آلومينيوم براي بسته‌بندي مواد غذايي به روش آسپتيك

//

لفاف‌هاي آماده شده با لايه آلومينيوم براي بسته ‌بندي مواد خوراكي

//

تيوپ‌هاي چند لايه پليمري آلومينيومي براي بسته بندي 

//

بسته بندي زعفران، كيسه‌هاي قابل انعطاف چند لايه با آلومينيوم

//

انواع بسته‌بندي مواد خوراكي در ظروف شكل داده شده (استرال) از مواد پليمري و ورق‌هاي آلومينيومي

//

178

تخته فيبر، تخته لايه و روكش براي صنعت چوب:

 

انواع تخته خرده چوب

4410

انواع تخته فيبر

4411

انواع تخته لايه

4412

 

فورميكاي استخواني از نوع تزئيني به عنوان روكش مصنوعي چوب

39219010

 

روكش طبيعي مورد مصرف در صنعت چوب

44102900 و 44102100

179

پاكت‌هاي كاغذي سيمان و گچ

48194000 و 48193000 و 44192090

خميرب لينتر

47061000

خمير كاغذ

4701 لغايت 4706

منسوج نبافته

5603

 


 

پيوست 13: ضوابط فني * براي واردات انواع مواد رنگ‌زا و رنگدانه،انواع نخ، الياف بر پايه دامي و پارچه

روش‌هاي ارزيابي انطباق كالاي وارداتي

رديف

نام كالا

ويژگي‌هاي موردنظر

حدود قابل قبول

ملاحظات

1

تاپس پشم با قطر بيش از 28 ميكرون

1- جنس

2- قطر الياف (ميكرون)

3- چگالي خطي (گرم در متر)

4- درصد ضريب تغييرات قطر الياف (CV%)

5- درصد مواد گياهي

100% پشم چيده شده.

4%± مقدار اظهار شده.

5%± مقدار اظهار شده.

حداكثر 30

 

حداكثر 5/1

 

2

لايي مويي (تار و پودي يا حلقوي بافت)

1- جنس و درصد مواد تركيبي

2- وزن متر مربع (گرم)

2± نوع و تركيب درصد اظهار شده

3± مقدار اظهار شده

 

3

پارچه‌هاي روكش شده

1- جنس زمينه

2- جنس روكش

3 ـ عرض پارچه (سانتيمتر)

4 ـ وزن متر مربع ( گرم)

انطباق جنس با نوع اظهار شده .

انطباق جنس با نوع اظهار شده.

2 سانتيمتر ± مقدار اظهار شده.

5 %± مقدار اظهار شده. 

 

4

منسوج‌ استخوان‌بندي لاستيك‌(‌ديپ شده)

1- جنس

2ـ چگالي خطي نخ تكميل شده

3 ـ مقاومت نخ تا حد پارگي (BS)

4 ـ درصد ازدياد طول نخ تا حد پارگي

100% پلي‌آميد يا پلي‌استر يا ويسكوز

2%± مقدار اظهار شده.

مطابق با حداقل مقدار اظهار شده.

حداقل‌20% براي پلي‌آميد براي پلي‌استر و ويسكوز مطابق با حداقل مقدار اظهار شده.

 

5

منسوج شيفر (‌ديپ شده)

1 ـ جنس نخ تار و پود

2 ـ تراكم نخ تار ( در دسيمتر)

3 ـ تراكم نخ پود ( در دسيمتر)

4 ـ مقاومت تا حد پارگي در جهت تار

5 ـ مقاومت تا حد پارگي در جهت پود

6 ـ وزن متر مربع‌ (گرم )

7 ـ ضخامت منسوج (ميليمتر)‌

مطابق با جنس اظهار شده

3± مقدار اظهار شده

3± مقدار اظهار شده

مطابق با حداقل مقدار اظهار شده

مطابق با حداقل مقدار اظهار شده

 

10%± مقدار اظهار شده

1/0 ميليمتر  ± مقدار اظهار شده

 

6

انواع پارچه مورد مصرف در پوشاك كه‌داراي استاندارد ملي نمي‌باشند.

1 ـ‌جنس

2 ـ وزن مترمربع (گرم)

3 ـ عرض پارچه (سانتيمتر)

4 ـ درصد آبرفتگي

 5 ـ ثبات رنگ دربرابرنور

  6 ـ ثبات رنگ در برابر شستشو

7 ـ ثبات رنگ‌ در برابر عرق بدن

8 ـ درجه لكه‌گذاري در برابر مالش خشك

9 ـ درجه لكه‌گذاري در برابر مالش مرطوب

2%±‌درصد‌مقدار‌اظهار‌شده

3%± مقدار اظهار شده

3%± مقدار اظهار شده

حداكثر2± درصد  

حداقل 5

 حداقل 4

حداقل 4

حداقل 4

 حداقل 4

 

در صورت چند جنسي بودن اعلام درصد هر يك از اختلاط‌ها

براي پارچه‌هاي داراي‌ الياف‌ كشسان اين ‌آزمون ‌در‌ نظر گرفته ‌نمي‌شود ‌و در‌مورد پارچه‌هاي  از جنس ‌ويسكوز ميزان‌ آبرفتگي ‌حداكثر 3± درصد  در نظر‌گرفته مي‌شود.

در مورد پارچه‌هاي جين داراي الياف كشسان درجات ثبات رنگ برابر استاندارد ملي 2194 مي‌باشد.

7

مواد‌رنگزاي‌نساجي

1 ـ ذكر نام تجاري ماده رنگزا (‌با اعلام شماره كالرايندكس در صورت وجود

2 ـ ‌از نظر ايمني

 

 

 

 

3 ـ فام ماده رنگزا

 

4 ـ حداقل درجه ثبات رنگ در برابر نور

5 ـ حداقل درجه ثبات رنگ در برابر شستشو‌(‌درجه لكه‌گذاري و تغيير رنگ)

6 ـ حداقل درجه لكه‌گذاري در برابر مالش خشك

7 ـ حداقل درجه لكه‌گذاري در برابر مالش مرطوب

مطابق با نام و شماره اظهار شده

 

 

اين دسته از مواد در اثر احياء ‌نبايد تركيبات ممنوعه مندرج در جدول پيوست تحت‌عنوان‌MAK IIIA1 & A2 را آزاد نمايد.

 

مطابق با كاتالوگ ارائه شده  باشد.

 

5%‌ - مقدار اظهار شده در كاتالوگ

 

5%‌ - مقدار اظهار شده در كاتالوگ

 

 

5%‌ - مقدار اظهار شده در كاتالوگ

 

5%-± مقدار اظهار شده در كاتالوگ

تاييد اين امر در مبدا توسط‌شركت‌هاي‌بازرسي كننده معتبر و مورد قبول موسسه با صدور گواهينامه انجام مي‌‌شود و يا در مقصد توسط آزمايشگاه‌هاي همكار صورت مي‌پذيرد.

8

رنگدانه‌هاي نساجي (به صورت خمير)

1 ـ ذكر نام تجاري رنگدانه (با اعلام شماره كالرايندكس در صورت وجود)

2 ـ فام رنگدانه

3 ـ‌ حداقل درجه ثبات رنگ در برابر نور

4 ـ حداقل درجه ثبات رنگ در بربر شستشو (‌درجه لكه‌گذاري و تغيير‌‌ رنگ)

5 ـ حداقل درجه لكه ‌گذاري در برابر مالش خشك

6 ـ حداقل درجه لكه‌گذاري در برابر مالش مرطوب

مطابق با نام و شماره اظهار شده

 

مطابق‌با‌كاتالوگ‌ارائه شده

5/0‌ - مقدار اظهار شده در كاتالوگ

 

5/0‌ -مقدار اظهار شده در كاتالوگ

 

 

5/0‌ - مقدار اظهار شده در كاتالوگ

 

5/0‌ - مقدار اظهار شده در كاتالوگ

 

9

رنگدانه‌هاي نساجي به صورت مستربچ

5 ـ فام رنگدانه

6 ـ نوع كرير

مطابق با اظهار

مطابق با اظهار

 

* در مورد ساير كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري يا ضوابط فني، در صورتي كه استاندارد يا ضوابط فني مورد قبول براي آنها تدوين نشده باشد، استاندارد كارخانه‌اي و يا مشخصات فني مورد قبول با تاييد معاونت تخصصي موسسه و مديريت بازرسي كالا و امور صادرات و واردات به عنوان ضوابط فني مورد قبول موسسه و اعلام خواهد شد.


 

جدول 1 – فهرست آمين‌هاي MAK IIIA1 & IIIA2

Substances

EC number

Index number

CAS number

No.

Biphenyl-4-ylamine 4-minobiphenyl xenylamine

202-177-1

612-072-00-6

92-67-1

1

Benzidine

202-199-1

612-042-00-2

92-87-5

2

4-choro-o-toluidine

202-441-6

 

95-69-2

3

2- naphthylamine

202-080-4

612-022-00-3

91-59-8

4

o-aminoazotoluene

4-amino-3',3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidine

202-591-2

611-006-00-3

97-56-3

5*

5-nitro-o-toluidine

202-765-8

 

99-55-8

6*

4-chloroaniline

203-401-0

 

106-47-8

7

4-methoxy-m-phenylenediamine

210-406-1

 

615-05-4

8

4,4'-methylenedianiline

4,4'diaminodiphenylmethane

202-974-4

612-051-00-1

101-77-9

9

3,3'-dichlorobennzidine

3,3'-dichlorobipheny1-4,4'-ylenediamine

 

202-109-0

612-068-00-4

91-94-1

10

3,3'-dimethoxybenzidine

o-dianisidine

204-355-4

612-036-00-X

119-90-4

11

3,3'-dimethylbenzidine

4,4'-bi-o-toluidine

204-358-0

612-041-00-7

119-93-7

12

4,4'-methylenedi-o-toluidine

212-658-8

612-085-00-7

838-88-0

13

6-methoxy-m-toluidine

p-cresidine

204-419-1

 

120-71-8

14

4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline)

2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline

202-918-9

612-078-00-9

101-14-4

15

4,4'-oxydianiline

202-977-0

 

101-80-4

16

4,4'-thiodianiline

205-370-9

 

139-65-1

17

o-toluidine

2-aminotoluene

202-429-0

612-091-00-X

95-53-4

18

4-methyl-m-phenylenediamine

2,4,5-trimethylaniline

202-453-1

612-099-00-3

95-80-7

19

205-282-0

 

137-17-7

20

o-anisidine

4-aminoazobenzene

2-methoxyaniline

201-963-1

612-035-00-4

90-04-0

21

200-453-6

611-008-00-4

60-09-3

22**

* مواد با شماره 97-56-3 CAS (شماره 5) و 99-55-8 (شماره 6) پس از احياء و تبديل به‌ شماره‌هاي 95-53-4 CAS  (شماره 18) و
 
95-80-7 (شماره19) قابل شناسايي مي‌شوند.

* مواد رنگزاي آزويي كه قادر به تشكيل 4- آمينوآزو بنزن هستند تحت شرايط اين روش، توليد آنيلين و 1،‌ 4- فنيلن‌دي‌آمين مي‌نمايند. حضور اين مواد رنگزا را نميتوان بدون اطلاعات اضافي مانند ساختار شيميايي مواد رنگزاي مصرفي،‌با اطمينان تعيين نمود.


 

فهرست كالاهاي مشمول مصوبه شماره 9146/ت24479هـ مورخ 6/3/80 هيأت وزيران

رديف

توضيحات براساس سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا ]نام كالا[

شماره تعرفه اصلي ]4 رقمي[

شماره تعرفه فرعي ]6 يا 8 رقمي[

1

ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم به صورت رول

ـ ساير، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم

(كاغذ چاپ و تحرير)

ــــ

ــــ

48025500

48025700

2

ـ فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري و دسته اوراق كاربن‌دار

(فرم‌هاي به هم پيوسته كامپيوتري)

ـــــ

48204000

3

ـ كاغذ ديواري و پوشش‌هاي ديواري همانند: كاغذ پشت شيشه (كاغذ ديواري)

4814

ــــــ

4

ـ قرابه، بطري، تنگ (Flask) و اشياء همانند

(بطري شير خوري بچه از جنس PC)

ـــــ

 39233000([7])

5

ـ مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه ( Dental – Plate) (مسواك‌ها)

ـــــ

96032100

6

ـ ‌عينك،‌محافظ چشم و همانند، براي اصلاح ديد، حفاظت چشم يا غيره

(عينك‌هاي آفتابي، عمومي و صنعتي)

9004

ـــــ

7

ـ قلم و قلم‌هاي علامت‌گذاري با نوك نمدي و يا ساير نوك‌هاي متخلخل

(ماژيك،‌ماژيك وايت برد)

ـــــ

96082000 ([8])

8

ـ‌قلم خودكار نوك ساچمه‌اي (Ball Point Pen)

(خودكار ـ روان‌نويس)

ـــــ

960810 ([9])

9

ـ لوله، شيلنگ و لوازم و ملحقات آنها‌ (مثلاً اتصالات،‌زانويي، اتصالات لوله

( فلانج Flange) )،‌از مواد  پلاستيكي

(شيلنگ‌هاي پلاستيكي)

3917 ([10])

ـــــ

10

ـ لوله و شيلنگ از كائوچوي ولكانيزه سفت با يا بدون لوازم و ملحقات مربوط

(مثلاً اتصالات، زانويي و اتصال لوله (فلانج) )

(شيلنگ پلاستيكي)

4009 ([11])

ـــــ

11

لاستيك:

ـ از نوعي كه براي موتور سيكلت به كار مي‌رود.

ـ از نوعي كه براي دوچرخه به كار مي‌رود.

ـــــ

ـــــ

40114000

40115000

رديف

توضيحات براساس سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا ]نام كالا[

شماره تعرفه اصلي ]4 رقمي[

شماره تعرفه فرعي ]6 يا 8 رقمي[

12

ـ از انواع مورد استفاده در ماشين‌ها و وسايل نقليه ساختماني يا جابجايي صنعتي، داراي طوقه با قطر حداكثر 61 سانتيمتر.

(لاستيك فرغون)

ـــــ

401162 ([12])

13

ـ دستكش لاستيكي جهت مصارف خانگي

ـــــ

40151910

14

ـ‌پودرها حتي پودرهاي فشرده

(پودر بچه)

ـــــ

33049100 ([13])

15

ـ سيگار برگ ( از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده) سيگاريلو (Cigarillos) و سيگار، از توتون يا از بدل توتون

(سيگار)

2402 ([14])

ــــ

16

ـ توأم شده با يك دستگاه مولد سرما و يك سوپاپ براي برگشت گردش سرما‌/‌گرما (تلمبه‌هاي قابل برگشت حرارتي)

ـ بدون دستگاه مولد سرما

(اسپيليت و انواع چيلر)

ـــــ

ـــــ

ـــــ

84158100

8415830084

151010

17

ـ جعبه كامپيوتر با و يا بدون منبع تغذيه

 

84733010

18

ـ مانيتور با صفحه تخت و غير تخت 14 لغايت 19 اينچ

ـ مانيتور با صفحه LCD 14 لغايت 17 اينچ

 

84716030

84716040

19

ـ ‌موتورها و ژنراتورهاي برق (به استثناء مجموعه مولدها) (Generating Sats)

(ژنراتور)

 

850016100

85016200

85016300

850164

20

(منبع تغذيه رايانه)

 

85044030

21

ـ‌مقره‌هاي عايق برق از هر ماده

8546

ــــــ

22

ـ صفحه گردان ( دك صفحه)،‌پخش صوت صفحه، پخش صوت كاست و ساير دستگاه‌هاي پخش صوت، توأم نشده با دستگاه ضبط صوت

(انواع دستگاه پخش صوت)

8519 ([15] )

ــــــ

23

ـ دستگاه ضبط نوار مغناطيسي و ساير دستگاه‌هاي ضبط صوت، حتي توأم شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطيسي)

8520 (4)

ــــــ

24

ـ دستگاه ضبط يا پخش ويدئو، حتي توأم شده با يك ويدئو تيونر(Video Tuner) (دستگاه ضبط و پخش ويدئو)

8521 (4)

ــــــ

رديف

توضيحات براساس سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا ]نام كالا[

شماره تعرفه اصلي ]4 رقمي[

شماره تعرفه فرعي ]6 يا 8 رقمي[

25

دستگاه‌هاي گيرنده براي راديو تلفن،‌راديو تلگراف يا پخش راديويي حتي توأم شده در يك محفظه، ‌با دستگاه ضبط يا پخش صوت يا با ساعت

(انواع راديو و راديو ضبط و پخش (صوتي)

8527(4)

ـــــ

 

26

ـ دستگاه‌هاي تلويزيوني،‌حتي توأم شده با دستگاه گيرنده پخش راديويي يا دستگاه ضبط يا پخش صوت يا تصوير، مانيتورهاي ويدئويي و پروژكتورهاي ويدئويي

(گيرنده‌هاي تلويزيوني)

8528([16] )

ـــــ

27

ـ انواع دستگاه فتوكپي

9009

ـــــ

28

سرور (Server)

 

84715020

29

رايانه همراه (NoTe Book)

 

84713020

30

چاپگر

 

84716060

31

اسكنر (Scaner)

 

84716090

  


[1]. براي واردات  آسانسور به صورت پكيج رعايت الزامات زير ضروري مي‌باشد.

(الف) ارائه گواهي COIبراي پكيج آسانسور از نظر ابعادي و كيفي و انطباق با استاندارد EN81-1 (بدون نياز به ارائه T.R)

(ب) ارائه‌گواهي COI از شركت‌هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده توسط موسسه براي ايمني چهارگانه ( قفل درب ـ ‌ضربه‌گيرـ پاراشوت ـ گاورنر)

[2]. در صورتي كه بيشتر از 86% قطعات وارداتي و كمتر از 14% قطعات، ساخت داخل باشد مانند يك خودروي كامل در نظر گرفته خواهد شد.

[3]. ساير تعرفه‌ها از غلات كه مورد مصرف خوراك انسان مي‌باشد از لحاظ حد مجاز مايكوتوكسين مشمول استاندارد اجباري خواهند بود. 

[4]. ساير تعرفه‌هاي مربوط به خوراك دام نيز مشمول مقررات استاندارد اجباري مي‌باشد. 

[5]. ساير الياف و نخ‌هاي وارداتي بر پايه دامي (بيش از 50% الياف دامي داشته باشد) كه فاقد استاندارد ملي مي‌باشند در صورت واردات بايد با استانداردهاي مورد قبول موسسه يا مشخصات اعلام شده از سوي فروشنده ارزيابي گردد. 

[6]. ديگر پارچه‌هاي وارداتي كه فاقد استاندارد ملي مي‌باشند در صورت واردات بايد با استانداردهاي مورد قبول موسسه يا مشخصات اعلام شده از سوي فروشنده ارزيابي گردد.  

[7]. از اين تعرفه فقط بطري شيرخوري بچه از جنس PC مورد نظر است.  

[8]. از اين تعرفه فقط ماژيك و ماژيك وايت برد مورد نظر است.  

[9]. از اين تعرفه فقط خودكار و روان نويس مورد نظر است.  

[10]. از اين تعرفه فقط شيلنگ‌هاي پلاستيكي مورد نظر است.  

[11]. از اين تعرفه فقط شيلنگ‌هاي لاستيكي مورد نظر است.  

[12]. از اين تعرفه فقط لاستيك فرغون مورد نظر است.  

[13]. از اين تعرفه فقط پودر بچه مورد نظر است.  

[14]. شركت دخانيات به عنوان مرجع، جهت تعيين و اعلام الزامات فني و صدور گواهي انطباق سيگار تعيين شده است.

[15].فقط كالاهاي مشخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر، مشمول مي‌باشند.  

[16].فقط كالاهاي مشخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر، مشمول مي‌باشند.