نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > صادرات > صادرات خدمات > آمار صادرات خدمات  
  
  
  

 

 

 آمار صادرات خدمات

  آمار مقایسه ای عملکرد صادرات خدمات 5 ماهه 1395-1396
  آمار مقایسه ای عملکرد صادرات خدمات 4 ماهه 1395-1396
آمار مقایسه ای عملکرد صادرات خدمات 3 ماهه 1395-1396
آمار مقایسه ای عملکرد صادرات خدمات 2 ماهه 1395-1396
آمار 12 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 11 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 10 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 9 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 8 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 7 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 6 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 5 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 4 ماهه صادرات خدمات در سال 1395
آمار 3 ماهه صادرات خدمات در سال 1395

آمار 2 ماهه صادرات خدمات در سال 1395

آمار 12 ماهه صادرات خدمات در سال 1394

آمار 11 ماهه صادرات خدمات در سال 1394

آمار 10 ماهه صادرات خدمات در سال 1394

آمار 8 ماهه صادرات خدمات در سال 1394

آمار 6 ماهه صادرات خدمات در سال 1394

آمار 3 ماهه صادرات خدمات در سال 1394

آمار 12 ماهه صادرات خدمات در سال 1393

آمار 12 ماهه صادرات خدمات در سال 1392

 

مشخصات تماس :  دفتر توسعه صادرات خدمات                تلفن : 22662554                 نمابر: 22662518