صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > روز ملی صادرات استان در سال ١٣٩٧ 
    

 

برنامه زمانبندی برگزاری مراسم روز ملی صادرات استانها

نام استان

تاریخ برگزاری

هرمزگان چهارشنبه - 23 آبان ماه
بوشهر پنج شنبه - 24 آبان ماه
کردستان پنج شنبه - 24 آبان ماه
قم شنبه - 26 آبان ماه