صفحه اصلی > دبيرخانه شورايعالي توسعه صادرات غير نفتي 
     
 

 

دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور ، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاست های صادراتی دستگاه ها، سیاستگذاری ، هدایت و تشویق صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مربوط تشکیل می شود.            

    مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    اعضای کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
     اهم تصمیمات نشست های شورای عالی صادرات
    مصوبات کار گروه صادرات و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
       
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553