مشخصات تماس : گروه رویدادهای تجاری              تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543