ارشیو بانک اطلاعات بخشنامه ها ( تا قبل از بهمن ماه 1397)

New Page 3

گروه بخشنامه سایر
عنوان بخشنامه مستثنی شدن خودروهای خاص موضوع مصوبه مورخ 4/4/1394هیات وزیران از رعایت استانداردهای اجباری (تیر 94)
تاریخ 1394/4/22
شماره بخشنامه 60/94012
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل
سایر ضمائم <#f:1922/>
تصویر بخشنامه
(عیر قابل استناد)
<#f:1394/>
سایر <#f:689/>

مشخصات تماس : دفتر مقررات صادرات و واردات تلفن : 17-22664016 نمابر: 22664018

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.