مصوبات کارگروه توسعه صادرات در سال 1399

    مصوبات سی و سومین جلسه کارگروه مورخ سی ام شهریور
    مصوبات سی و دومین جلسه کارگروه مورخ بیست و ششم شهریور
    مصوبات سی و یکمین جلسه کارگروه مورخ نوزدهم شهریور
    مصوبات سی امین جلسه کارگروه مورخ دوازدهم شهریور
    مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه مورخ بیست و نهم مرداد  
    مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه مورخ پانزدهم مرداد
    مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه مورخ پنجم مرداد
    مصوبات بیست و ششمین جلسه کارگروه مورخ بیست و هشتم تیر
    مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه مورخ بیست و دوم تیر
    مصوبات بیست و چهارمین جلسه کارگروه مورخ هیجدهم تیر
    مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه مورخ یازدهم تیر
    مصوبات بیست و دومین جلسه کارگروه مورخ چهارم تیر
    مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه مورخ سی و یکم خرداد
    مصوبات بیستمین جلسه کارگروه مورخ بیست و یکم خرداد
    مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه مورخ هفتم خرداد
    مصوبات هیجدهمین جلسه کارگروه مورخ یبست و هشتم اردیبهشت
    مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت
    مصوبات شانزدهمین جلسه کارگروه مورخ سیزدهم اردیبهشت
    مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه مورخ دهم اردیبهشت
    مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه مورخ سوم اردیبهشت
    مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه مورخ بیستم فروردین
    مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه مورخ یازدهم فروردین
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553