مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال 1399

  مصوبات نهمین جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور مورخ دوم تیر
       
       
       
       
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553