نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

آگهی فراخوان "شرکت سهامی آذرسو" جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

پروژه همکاری با بانک توسعه آسیا (مناقصه احداث ابنیه و کانال کشی ) جهت ساخت تصفیه خانه

2017/12/12

2017/12/01

 

آگهی فراخوان "شرکت سهامی آذر ایشیق" جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

2

مناقصه بازسازی پست های الکتریکی و
 ایستگاه های فرعی برق

2017/12/08

2017/11/29

 

آگهی فراخوان "شرکت سهامی عام فضای سبز و ایجاد منظر" جمهوری آذربایجان 

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

3

مناقصه خرید لوله و پمپ های آبیاری

2017/12/11

2017/12/01

 

آگهی فراخوان "وزارت کشاورزی" جمهوری آذربایجان 

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

4

مناقصه تهیه تجهیزات و اثاثیه آزمایشگاه
دانشگاه های علمی - تحقیقاتی وزارت کشاورزی

2017/12/12

2017/11/27