: ãæÑÏ ÌÓÊÌæ : ÌÓÊÌæ ÈÑ ÇÓÇÓ
  
 

ÈÇÒÏیϘääÏå ãÍÊÑã¡ÓیÓÊã åãÇåä ÔÏå ˜ÏÐÇÑی ˜ÇáÇ(HS)ÏÑ ÓÇáåÇی 2002 æ 2007 ãæÑÏ ÈÇÒäÑی ÞÑÇѐÑÝÊå ÇÓÊ.áÐÇ ÎæÇåÔãäÏ ÇÓÊ ÈÑÇی ÏÑیÇÝÊ ÂãÇÑ æ ÍÞæÞ æÑæÏی åÑ ÓÇá ÇÒ ÔãÇÑå ÊÚÑÝå ãÑÈæØ Èå åãÇä ÓÇá ÇÓÊÝÇÏå ÝÑãÇییÏ.

 
ãáÇÍÙÇÊSUQÍÞæÞ æÑæÏíäÇã ˜ÇáÇÔãÇÑå ÊÚÑÝå
  
ÈÑÇí ãÔÇåÏå íÇÏÏÇÔÊ ÝÕá ãÑÈæØå ¡ ÔãÇÑå ÝÕá ãæÑÏ äÙÑ ÑÇ ÇäÊÎÇÈ ÝÑãÇÆíÏ
.˜áíå ÍÞæÞ Çíä ÓÇíÊ ãÊÚáÞ Èå ÓÇÒãÇä ÊæÓÚå ÊÌÇÑÊ ÇíÑÇä ÈæÏå æ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Âä ÈÇ Ð˜Ñ ãäÈÚ ÈáÇãÇäÚ ÇÓÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÕáÇÍÇÊ ÊÚÑÝå ÓÇá 1388 (419 Þáã)

    ÈÒæÏی Çیä ÇÕáÇÍÇÊ ÈÑÑæی ÈÇä˜ ÇØáÇÚÇÊ ãÞÑÑÇÊ ÕÇÏÑÇÊ æ æÇÑÏÇÊ æÑÊÇá ÓÇÒãÇä ÊæÓÚå ÊÌÇÑÊ ÇیÑÇä ÇÚãÇá ÎæÇåÏ ÔÏ.

ÌåÊ ÌÓÊÌæ ÈÑ ãÈäÇی äÇã ˜ÇáÇ áØÝÇ ÔãÇÑå ÊÚÑÝå ãæÑÏäÙÑ ÑÇ ÈÕæÑÊ 2¡4¡6¡8 ÑÞã ÈÏæä ÝÇÕáå æ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ˜ÇÑǘÊÑ åÇی (./ æ...)ÇÓÊÝÇÏå äãÇییÏ

ÌåÊ ÌÓÊÌæ ÈÑ ãÈäÇی äÇã ˜ÇáÇ áØÝÇ ÔãÇÑå ÊÚÑÝå ãæÑÏäÙÑ ÑÇ ÈÕæÑÊ 2¡4¡6¡8 ÑÞã ÈÏæä ÝÇÕáå æ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ˜ÇÑǘÊÑ åÇی (./ æ...)ÇÓÊÝÇÏå äãÇییÏ

ÈØæÑ ãËÇá: 09109920     

ÏÑ ÕæÑÊی ˜å äÇã ˜ÇáÇی ãæÑÏäÙÑ یÇÝÊ äÔÏ áØÝÇ ÇÒ ÈÎÔ ÝåÑÓÊ ãäÏÑÌÇÊ æ ÝÕæá ÇÓÊÝÇÏå äãÇییÏ

ãÑÌÚ äåÇیی ÊÚییä ÊÚÑÝå¡ÏÝÊÑ ÊÚییä ÊÚÑÝå ãј ÇیÑÇä ãی ÈÇÔÏ.